رویه‌های کنسلی


رویه‌های کنسلی هزینه هر اسلات (بدون هزینه مربی) به شرح زیر است:
  • از زمان رزرو تا 48 ساعت قبل از شروع اسلات، میزان 100 درصد از مبلغ اسلات عودت می‌گردد.
  • از 48 ساعت قبل از شروع اسلات، میزان 90 درصد از مبلغ اسلات عودت می‌گردد.
  • از 24 ساعت قبل از شروع اسلات، میزان 80 درصد از مبلغ اسلات عودت می‌گردد.
  • در صورت گذشتن از زمان شروع اسلات، میزان 50 درصد از مبلغ اسلات عودت می‌گردد.

رویه‌های کنسلی هزینه مربیان به شرح زیر است:
  • از زمان رزرو تا 48 ساعت قبل از شروع اسلات، میزان 100 درصد از مبلغ دستمزد مربی عودت می‌گردد.
  • از 48 ساعت قبل از شروع اسلات، میزان 70 درصد از مبلغ دستمزد مربی عودت می‌گردد.
  • از 24 ساعت قبل از شروع اسلات، میزان 20 درصد از مبلغ دستمزد مربی عودت می‌گردد.
  • در صورت گذشتن از زمان شروع اسلات، میزان 3 درصد از مبلغ دستمزد مربی عودت می‌گردد.
لطفاً کمی صبر کنید